Progresjonsplan for de syv fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst – Kropp, bevegelse og helse – Kunst, kultur og kreativitet – Natur, miljø og teknikk – Etikk, religion og filosofi – Nærmiljø og samfunn – Antall, form og rom

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna.

Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.

Les mere om de syv fagområdene i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver her.

Last ned Startgropas progresjonsplan: Startgropas progresjonsplan for de syv fagområdene, revidert 10.06.17