Styringsdokumenter og brosjyrer

Lov om barnehager

Forskrifter til Barnehageloven

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om pedagogisk bemanning

Forskrift om dispensasjon og unntak fra utdanningskrav

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak

Forskrift om foreldrebetaling

Forskrift om likebehandling ved tildeling av av offentlige tilskudd

Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven

Økonomiforskrift til barnehageloven

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Forskrift om føring av kontantstøtteregister 

Forskrift om overgangsregler til barnehageloven

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver i kortversjon

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver i bokform 

Temahefter til Rammeplanen:

Antall, rom og form i barnehagen

Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Barns medvirkning

De minste barna i barnehagen

IKT i barnehagen

Likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

Menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen

Natur og miljø

Samisk kultur i barnehagen

Språklig og kulturelt mangfold

Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen


Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veileder til forskrift miljørrettet helsevern i skoler og barnehager

Folder Miljø og helse i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

Veileder om regelverk - kjønnslemlestelse

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Informasjonssikkerhet i barnehagen - veileder i håndtering av personopplysninger

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner - Veiledning i beredskapsplanlegging

Håndtering av kriser og sorg i barnehagen Veiledningshefte for personalet i barnehager.

Foreldrehefte - Når barn opplever kriser og sorg

Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barns trivsel - voksnes ansvar

I beste mening - om bilder av barn på nettVelkommen til barnehagen - brosjyre fra Kunnskapsdepartementet

 

Nesodden kommune

Å mestre. Plan for sammenhengen mellom barnehage skole og SFO 2017-2021.docx (ute på høring)