Styring og samarbeid

Styring og samarbeid
Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager er retningsgivende for barnehagens virksomhet.

Vedtekter
Barnehagens vedtekter gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Vedtektene legges ved i et eventuelt tilbud om plass.

Virksomhetsplan og avdelingenes årsplaner
Virksomhetsplanen og avdelingenes årsplaner er barnehagens ansikt utad og redegjør for barnehagens mål og pedagogiske praksis. De skal være de ansattes arbeidsredskap, en synliggjøring for foreldrene, og samtidig en informasjon og dokumentasjon til barnehagens tilsynsorgan.

Samarbeidsutvalget (SU)
Barnehagen har et samarbeidsutvalg, som har til oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av eierrepresentanter, foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Foreldrerådet
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i barnehagen. Rådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser, samt bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldremøter & foreldresamtaler
Foreldremøter avholdes 1-3 ganger i året.
 Oppstartssamtale for nye foreldre 3-4 uker etter oppstart.
Foreldresamtaler blir gjennomført 2 ganger i året, og ellers etter behov.
 
Helse, miljø og sikkerhet - HMS
For å sikre at hensynet til de ansattes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver i henhold til Arbeidsmiljøloven sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten. I tillegg er vi underlagt Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hvis formål er å bidra til at miljøet i bl.a. barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Dette er barnas HMS. I Startgropa erkjenner vi at HMS-arbeidet først fungerer når det er manifestert i måten vi voksne tenker på og forholder oss til situasjonene, i tillegg til at vi har gode rutiner. Målet med HMS-arbeid i Startgropa er at det skal inngå som en naturlig del av vårt daglige arbeid. For å sikre at vi til enhver tid har et godt og fulldekkende HMS-system i barnehagen, er vi knyttet til Private Barnehagers Landsforbunds HMS tjeneste. Vi bruker tid på å gjennomgå og diskutere rutinene på kveldsmøtene våre for å se hvordan de på en god måte kan integreres i vårt daglige arbeid. Oppfølging, tilgjengelighet og overlevering av informasjon er noe vi  vil fortsette å fokusere på i årene som kommer. På et overordnet nivå er følgende synspunkter veiledende for HMS-arbeidet i Startgropa: Helse er mye mer enn fravær av sykdom og skade. Trivsel er en viktig forutsetning. Å være anerkjennende voksne og se barna kommer derfor inn som en vesentlig del i barnas HMS i Startgropa. Mat skal bidra til helse. Mye frukt, mat som er laget fra grunnen og næringsrike, gode råvarer i tillegg til gode rutiner for håndhygiene, forvaring av mat, renslighet på kjøkkenet med videre er ting vi legger vekt på. MiljøVi arbeider for å få et godt miljø, hvor barn og voksne har en opplevelse av å være sett og hørt, og av å være verdifulle. For å få til det arbeider vi med hvordan vi kommuniserer og løser konflikter i personalgruppen. Det krever hyppige møter og en villighet av den enkelte til å jobbe med seg selv. Når de voksne tar ansvar for seg får barna det bedre. 
Det fysiske miljøet i barnehagen: lokalene, møblene, materialvalget, lekene og hvordan de er plassert er gjennomtenkt. Vi deler opp barna i mindre grupper for å minske støy og stress for alle i barnehagen. At vi lufter i barnehagen flere ganger om dagen istedenfor å ha støyende air kondisjon, er et bevisst valg. Renhold er noe vi har hatt fokus på i året som har gått med gode resultater. At miljøet også skal være godt i et større perspektiv, med gjenvinning og lite bruk av kjemikalier, gjennomtenkte innkjøp, naturmaterialer til forming, minsket søppel som en del av en bærekraftig tankegang.SikkerhetÅ forebygge sykdom og skade lik som å ha gode rutiner når skader likevel oppstår, er en viktig del av vårt HMS-system. Brannvern, førstehjelp og fokus på å fjerne farlige situasjoner er alltid en prioritet. I personalgruppen og i foreldregruppen er meningene om hva som er sikkert forskjellige også når barnehagen oppfyller alle myndighetenes krav. Vi arbeider for at uteområdene og innemiljøet skal være i en balanse mellom å gi naturlig utfordring og være et sikkert sted der en ikke skal få alvorlige skader. Vår overbevisning er at med mindre grupper av barn og voksne som kjenner hverandre og barna blir hverdagen i barnehagen trygg.