Organisasjonsutvikling

Ledelse – Personalarbeid og kompetanseutvikling – Planlegging – Dokumentasjon – Vurdering

Startgropa barnehage er en pedagogisk virksomhet, som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

For å få en god barnehage og en god hverdag for barna, er det viktig at barnehagen som organisasjon fungerer godt. 

Det at Startgropa barnehage ble omdannet til aksjeselskap i 2009 har gjort barnehagens framtid mer forutsigbar, og til en mer stabil og trygg barnehageplass og arbeidsplass. Dette fordi den ikke er like personavhengig, som den var da den var organisert som et enkeltmannsforetak.

Søkergruppen endrer seg fra år til år, og for å kunne imøtekomme den til en hver tid etterspørsel eller mangel på samme, har vi innredet begge hus på en sådan måte at de ved enkle grep kan romme barn i alle aldersgrupper. Munkefaret kan også deles opp i to avdelinger, en for små barn og en for store barn, hvis dette skulle bli nødvendig. Det vil si at vi har blitt mye mer fleksible i forhold til barnegruppas alderssammensetning, og ikke avhengige av spesifikke aldersgrupper for å opprettholde vår eksistens. 

Vi ønsker å styrke fagmiljøet i personalgruppen. Det er viktig for oss at personalet er samkjørte i den pedagogiske måten vi organiserer barnehagen på, og vi mener det vil være lettere å få til med en aktiv og åpen faglig debatt. Vi har derfor tilrettelagt for ukentlige møter på kveldstid, hvor vi den ene uken møtes avdelingsvis og den andre samlet til fagmøter. Vi ønsker å vektlegge betydningen av en aktiv faglig utvikling både i hverdagen, men også gjennom kursing. Stabilitet er helt sentralt hos oss både på grunn av barnas tilknytning til voksenpersonene, men også for den faglige utviklingen og retning for barnehagens organisasjon. For å få til at personale arbeider samlet i forhold til den pedagogiske praksisen, er det viktig med stabilitet i personale. Dette gjelder alle ansatte, både hos pedagoger og pedagogiske medarbeidere. For å få til den ønskede stabiliteten, vil barnehagens HMS-system spille en viktig rolle. Vi har det siste året valgt å bruke mye tid og penger på å utarbeide et godt og brukervennlig HMS-system, med utgangspunkt i de rutinene Startgropa allerede hadde opparbeidet de første fem årene. Mye var allerede godt gjennomtenkt, men lite var dokumentert skriftlig. Oppfølging, tilgjengelighet og overlevering av informasjon vil, som tidligere nevnt, være noe vi fokuserer på i årene som kommer. 

I tillegg til dette vil vi være tydelige på viktigheten av stabilitet og ønsket om langvarige ansettelsesforhold når vi går inn i ansettelsesprosesser.

Ledelse
Arbeidet med utviklingen av anerkjennende relasjoner krever både en tydelig og romslig ledelse i alle ledd. En ledelse som vet hva den står for og som kan skape en åpen og trygg samarbeidskultur, hvor det er plass til feiltakelser og hvor forskjellighet ønskes velkommen. Vi har en bevissthet om at forskjellighet kan være en ressurs til inspirasjon, forandring, nytenking og utvikling.

Alle har betydning for hverandre og er avhengig av hverandre. Som organisasjon har vi derfor ansvar for å legge til rette for og skape de prosesser, som understøtter den enkeltes integritet og mulighet for utvikling, forandring og samarbeid. Ledergruppa i Startgropa ønsker å prioritere og ta de nødvendige samtalene og diskusjonene. Vi har en tro på at når vi tar vare på prosessen og har fokus på kvaliteten av kontakten og dialogen mellom oss, blir det mulig å arbeide i dybden med det innholdsmessige og skape forandring.

Ledelsen har med dette til oppgave å kjøre så åpne prosesser som mulig, så de ikke begynner å kjøre på underflaten. Den enkelte leder må holde seg på kanten, så en kan bevare overblikket, og få øye på og synliggjøre hva som eventuelt kjører under overflaten. Det krever stor innsikt og mye mot til å ta fatt på alt det "usynlige" som skjer mellom oss og trekke dette fram i lyset.

Personalarbeid og kompetanseutvikling


Vi ønsker å skape et barnehagetilbud hvor vi voksne, som jobber i Startgropa, tar ansvar for at de mellommenneskelige relasjonene er preget av en anerkjennende måte å lytte og se på, det vil si et barnehagetilbud hvor grunnsteinen er anerkjennelse, likeverd og omsorg. I dette ligger et ønske om å utvikle og styrke det enkelte menneskets integritet. Det kan kun la seg gjøre for barn, hvis de møter likeverdige voksne. Voksne som er i stand til på en likeverdig og respektfull måte å ta vare på deres egen integritet, være tydelige med egne grenser og uttrykke seg med personlig autoritet og autentisitet, og samtidig kan høre, se og fornemme det enkelte barnet. Jo mer vi tar ansvaret for at våre relasjoner er preget av anerkjennelse, respekt, likeverdighet, medfølelse og personlig nærvær jo bedre har de samme egenskapene for å komme til utfoldelse hos dem vi er sammen med.

Når barnet merker at den voksne kjenner seg selv og kan passe på seg selv er det med på å skape tillit hos barnet til at den voksne også kan passe på barnet, selv i vanskelige situasjoner.

Barnehagens kvalitet avhenger derfor i stor grad av oss som arbeider i barnehagen. Personalets personlige utrustning; verdigrunnlag, holdninger og kunnskap, er avgjørende for hvilken barndom vi er med på å gi barna. Kvaliteten av arbeidet vårt i barnehagen er derfor ikke knyttet kun til faglighet, men i like høy grad til hver enkelt ansatts personlighet.

Vi ønsker å utvikle en pedagogisk praksis som er tett knyttet til personligheten, ved å sette i gang prosesser og faglige diskusjoner, som igjen vil føre til stor grad av refleksjon rundt egen praksis. Det handler om å oppdage, forklare, bære over med oss selv og oppdage nye handlemuligheter til forandring og utvikling.

Vi tar utgangspunkt i Jesper Juul og Helle Jensens definisjon på det å være anerkjennende:


Å være anerkjennende og likeverdig i samspillet med andre er ensbetydende med
 
- å  ivareta egne interesser og grenser 
 
- å  uttrykke egne holdninger og synspunkter                            
  
- å  uttrykke ærlige følelser og utøve ens personlighet 
UTEN Å KRENKE ANDRES

Anerkjennelse er så personlig. Man kan ikke bare bruke andres ord. Det skal komme innenfra, fra den man er og fra hvordan man har det – fra hjertet. Vi bruker ikke en bestemt metode, men hver enkelt av oss må inneha eller søke å utvikle kompetanser til å kunne avstemme oss og se bak ord og handlinger. Dette krever at hver enkelt av oss utvikler vår relasjonskompetanse.

I følge Juul og Jensen er relasjonskompetanse:


  • evne til å se det enkelte barn på dets egne premisser og avstemme sin egen atferd deretter uten dermed å legge fra seg lederskapet

  • evne til å være autentisk i kontakten

  • villighet til å påta seg det overordnede ansvar for relasjonens kvalitet

Det er veldig utfordrende og vanskelig å arbeide anerkjennende. Det er mange generasjoners holdning og tradisjon for å gjøre noe annet. Især når vi er presset faller det naturlig å gjøre som vi pleier. Derfor krever det innsikt og øvelse å arbeide med et anerkjennende perspektiv. Vi vil hele tiden ha fokus på at det ikke handler om å bli perfekt og ufeilbarlig, men om å være medmenneskelig. Alle gjør så godt de kan, men når det gjelder oss voksne er det ikke alltid godt nok for barna.

I Startgropa arbeider vi prosess- og opplevelsesorientert med utgangspunkt i de ansattes egne aktuelle dilemmaer og problemstillinger. Formålet er å koble læringsprosessen så tett opp til hverdagspraksisen som mulig. Dette støtter refleksjonsprosesser, implementering av barnehagens verdigrunnlag, forståelse for egne handlinger og praksis, og gir i tillegg et større engasjement i læringsprosessen.

Å arbeide ut fra et anerkjennende perspektiv krever innsikt og øvelse. For å komme oss videre på riktig vei har vi begynt å bruke ”Arbeidsmåten” som Lotte Secher og Nils Elkjær Krog har utviklet, og som de beskriver i boka “Godt for børn”.  Les mer om arbeidsmåten her

Høsten 2013 starter vi opp refleksjonsgrupper, som møtes hver tredje uke. Hver refleksjonsgruppe består av 3-4 ansatte på tvers av avdelinger og roller. De ansatte har med seg hvert sitt eksempel fra hverdagen, som vi sammen ser på enten ved bruk av ”arbeidsmåten” eller reflekterende team.

Planlegging
Barnehagens planlegging munner ut i en årsplan på hvert hus, som kommer som et tillegg til virksomhetsplanen. Her vil hvert hus beskrive hvordan de arbeider i praksis med virksomhetsplanen, hva de prioriterer og hvor fokuset er akkurat det barnehageåret. 

På barnehageårets første foreldremøte, som i framtiden vil bli i begynnelsen av september, vil det bli lagt opp til en drøfting med foreldrene om hva de ønsker å medvirke i og på hvilke måter. Foreldrene får da mulighet til å komme med innspill til planleggingen av barnehagens innhold, hvis de ønsker dette. 

Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan etter at spørsmål om innhold og prioriteringer er drøftet i foreldrerådet og samarbeidsutvalget, men det er daglig leder som har det endelige ansvaret for årsplanens innhold.

Dokumentasjon
Vi skal være varsom med å beskrive andre mennesker, fordi vi skapes også av de historiene som blir fortalt om oss. Det vi forteller om barn kommer til å prege våre holdninger og handlinger. Vi har erfaringer med at endringer i oss voksnes oppfattelse og væren danner bakgrunn for forandringer i våre egne og de involverte barnas liv.

Den viktigste dokumentasjonen for barnehagens arbeid blir hvert enkelt barns trivsel og utvikling, og stemningen/atmosfæren i barnegruppa. De relasjonelle prosessene vi inngår i sammen med barna og barna seg i mellom, er lite målbare og kan bli vanskelig å dokumentere.  

Utover den daglige kontakten med de enkelte foreldre, hvor vi informerer om dagens viktigste begivenheter for deres barn, ønsker vi å utarbeide en god hjemmeside på internett, hvor foreldrene kan få et innblikk i barnehagens hverdag, hva vi holder på med og hva som rører seg i barnegruppa. Der vil det bli lagt ut bilder på lukket område(selvfølgelig kun av barn med tillatelse) og annen informasjon. 

Skriftlig dokumentasjon vil ikke bli prioritert, da dette både er tidkrevende og kan virke utleverende. Det meste av hva vi gjør har en mening, og ofte ligger det nøye overveielser og mye refleksjon bak. Er det behov for nærmere begrunnelse og muntlig dokumentasjon av hva vi gjør/arbeider med, kan dette fås ved henvendelse til daglig leder/pedagogisk leder.

Vurdering
Personalet observerer og vurderer fortløpende barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling, og alle arrangementer og større planlagte aktiviteter blir evaluert i etterkant. På slutten av året vil vi ha en samlet evaluering og vurdering av året som har gått. Resultatet av denne evalueringen vil bli forelagt foreldrene.

Vi ønsker i tillegg å invitere foreldrene til å være med på å evaluere barnehagens arbeid, for på den måten å bidra til en åpen og bred debatt om barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. Barnehageårets siste foreldremøte, i slutten av mai, vil bli brukt til dette formål, hvis nok foreldre melder sin interesse.. Både i forkant og etterkant av dette møtet vil vurderingsarbeidet tas opp i samarbeidsutvalget.