Satsningsområder

Utover fokuset på anerkjennende relasjonsbygging har vi følgende satsningsområder: Barns medvirkning – Kosthold – Bærekraftig miljø – Gode opplevelser i skogen

Barns medvirkning på eget liv og egen hverdag
Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen.

Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og barns medvirkning. (Rammeplanen 2006)

Vi ønsker å imøtekomme dette ved å organisere dagen slik at mesteparten av dagen vil være disponibel for barnas egenaktivitet. Her er barnas valgfrihet viktig. Opplevelsen av at egne valg blir respektert, gir barna signaler om at de er betydningsfulle, og det gir også muligheten til å lære om andres valg. Eget valg av lekekamerater er også viktig for å kunne oppnå følelsesmessig nærhet barna imellom.

Når vi innretter hverdagen i barnehagen, så hvert barn har en høy grad av innflytelse på hva det vil, når det vil, hvem det vil være sammen med og hvor, har det i følge Krogh og Secher mulighet for å utvikle selvet sitt og for å øve seg i å mestre sitt liv; øve seg på å:

  • erkjenne sine egne behov, og søke dem tilfredsstilt (hvilket ikke er det samme som at alle behov skal eller kan tilfredsstilles)
  • merke sine følelser, og uttrykke dem (hvilket ikke er det samme som at alle følelsesuttrykk/- handlinger er akseptable)
  • respektere andres rett til det samme (hvilket er en naturlig følge av å bli møtt med aksept i de to ovenstående setningene)

Kosthold
Vi vil tilby et sundt og godt kosthold i barnehagen vår. Små mager tåler ikke så mye sukker. Mange av småbarna har ikke smakt søtsaker før de begynner i barnehagen, og som pedagogisk virksomhet vil vi ikke være de første som presenterer dette for dem. Dette betyr at vi ikke serverer søtt pålegg, saft, kjeks, yoghurt o.l. Vi ønsker heller ikke at barna har søtt pålegg eller andre søtsaker i matpakka. Til bursdagene lager vi en deilig fruktoppsats, og den har falt i smak både hos barn og voksne. Vel vitende om at barna får sunn mat i barnehagen, kan dere som foreldre beholde oversikten over hvor mye sukker barnet får i seg, og dermed selv styre sukkerinntaket.

Utover å ha kuttet ut mest mulig sukker, har vi også en bevissthet rundt viktigheten av et variert og fiberrikt kosthold. Vi serverer tre–fire varme måltider i uka og nybakte rundstykker en dag. Vi prioriterer å bruke tid på matlaging og lager alt fra bunnen av. Frukt og grønnsaker er viktige ingredienser i hverdagen, og vann er superdrikken vår. Vi handler økologiske matvarer så langt det lar seg gjøre, noe som innebærer at vi alltid velger økologisk hvis dette er tilgjengelig..

Se kost, meny og oppskrifter

Bærekraftig miljø
Startgropa barnehagen vil jobbe mot en bærekraftig utvikling med fokus på miljøet, hvor målet er at barn og voksne oppnår en økt miljøbevissthet, og dermed forhåpentligvis opptrer mer miljøvennlig. Vi ønsker derfor også å prioritere miljøet i det pedagogiske arbeidet med barna, og i den daglige driften.

Dette er et lengre prosjekt, men på nåværende tidspunkt er vi der at vi kildesorterer, og prøver å ta vare på det vi har, og reparere det som eventuelt går i stykker i stedet for å kaste og kjøpe nytt. Tidligere har vi kompostert alt matavfall, og det vil vi gå i gang med igjen når det blir varmere i været igjen på vårparten.

Vi er også i gang med å jobbe mot en miljøsertifisering. Dette krever at vi arbeider systematisk med måter å møte miljøutfordringene på, ved å utarbeide miljøhandlingsplaner, som vi binder oss til å jobbe etter. Arbeidet kan etter hvert følges på barnehagens nettsider.

Gode opplevelser i skogen
Det overordnede og styrende rammeverket til Startgropa påpeker at:

  • barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i trygge, og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven §2). 
  • det er viktig at barnehagen gir barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider, samt at de utvikler glede vedå bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen (Rammeplan for barnehager).

Vi mener skogen er en perfekt lekearena. Barna får frihet til å rope, løpe, klatre, ligge i blåbærlyngen og se inn i skyene, sitte å fundere, studere småkryp og råtne trestammer eller fordype seg i rik rollelek. I naturen kan barna i større grad selv velge vanskelighetsgrad og lettere finne utfordringer på sitt nivå; f.eks. steiner kan hoppes på og fra, balansering, trær blir klatrestativ med utfordringer tilpasset alle og lager flotte rammer rundt leken. Stein, pinner og blader blir lekemateriell. Fantasien får fritt utløp, hvor trær og stubber blir troll og hekser eller skogens dyr, kratt og tett granskog blir til huler, som gir rom for gode rolleleker. Gjennom leken lærer barna å ta den andres perspektiv. Vi ser tydelig at det er færre konflikter mellom barna, de er enda mer inkluderende og lekegruppene er større.

Målet med skogsturene blir å:
•    gi barn og ansatte et pusterom i en fte travel hverdag
•    gi barna mulighet til bare å være
•    gi barna erfaringer med seg selv i møtet med naturen
•    gi barna økt kjennskap til seg selv og egne grenser
•    gi barna spennende utfordringer og mestringsopplevelser 
•    gi barna følelsen av frihet, god tid og mange muligheter
•    gi barna gode opplevelser sammen med andre barn og voksne 
•    legge til rette for samarbeid med andre gjennom løsning av praktiske oppgaver
•    stimulere barna til å bli glad i naturen på en aktiv måte
•    styrke barnas motoriske ferdigheter gjennom bevegelse i variert terreng
•    skape trygghet i å ferdes i naturen
•    stimulere språklige begrep gjennom kunnskap om natur

I skogen får barna lære mye om livet rundt seg i naturen, om seg selv og samspillet med andre barn. De får gjøre seg viktige og essensielle erfaringer. De opplever med alle sanser det: uforutsigbare – ukontrollerbare – overraskende – mangfoldige – skiftende – våte – kalde – morsomme og rare – ubehagelige nifse – farlige – spennende – og alt det som dagens sikkerhetsforskrifter nærmest er kjemisk fri for.

Forskning viser at i barnehager der det legges vekt på utelek og friluftsliv, leker barn flere fantasileker. I slike barnehager er tempoet roligere, konfliktene færre, barna er mindre syke, har bedre konsentrasjon og er bedre motorisk utviklet enn barn i barnehager med liten plass. Barn som leker i naturen, får bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og styrke. (Stortingsmelding 41 – kvalitet i barnehagen)

Skogen gir god anledning til å være nær naturen, nær seg selv, nær hverandre og gir en skaperglede og et ønske om å verne om naturen. Vi forestiller oss at dette vil gi et herlig pusterom for både barn og voksne i en ellers ofte travel hverdag med mange mennesker sammen, og mye som skal organiseres. Skogen skal være vårt frirom, hvor vi kan fordype oss i det som skjer her og nå, ha kvalitetstid sammen ute i naturen, ha pusten med og kjenne at vi lever i pakt med naturen.

Vi er bevisste om at skogen i seg selv ikke gir noen garanti for at alle barn får fullt utbytte av å være i skogen, og dermed automatisk sikres optimal læring og utvikling. Det er vi voksne som står som garantist for kvaliteten av det pedagogiske tilbudet, og vi vil derfor også i skogen jobbe med observasjon og pedagogisk refleksjon.

Mens skogen byr på romslighet, vil vi voksne by på rommelighet – det vil si romme og respektere barnas forskjellighet, og de enkelte barnas varierte uttrykksformer, handlemåter og måter å være sammen på.