Mål for barnehagen

  • Startgropa barnehage skal være et sted hvor barna kan trives og utvikle seg, hvor de får tilstrekkelig med voksenkontakt gjennom nære følelsesmessige relasjoner, med lekemuligheter og lekekamerater, hvor de får mulighet til å utvikle og utfolde sine evner; et sted hvor de kan utvikle seg til selvstendige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfullt forhold til seg selv og omverdenen.
  • Hvert enkelt barns individuelle behov, trivsel og utvikling, er utgangspunktet for alle valg, avgjørelser og aktiviteter i samarbeidet personalet i mellom og mellom personalet og foreldrene

Hvert enkelt barn møtes som den det er, der det er i et miljø som er preget av respekt, anerkjennelse og likeverd.

Barnet har mulighet til å ivareta og styrke selvbildet for derigjennom å kunne utvikle innlevelse og toleranse overforandre.

Barnet opplever at det blir sett, hørt, bekreftet og veiledet av voksne med evne og vilje til nærhet og innlevelse.

Barnet får hjelp til å romme sine følelser og sin virkelighet.

Barnet får mulighet til å utvikle evnen til å forholde seg aktivt og realistisk til seg selv og omverdenen.

Barnet får redskap til å løse konflikter, takle avvisninger, foreta valg, kjenne og sette sine egne grenser og søke hjelp og trøst hos voksne.

Barnet utvikler ekte sosial atferd, som her kjennetegnes ved et ønske og behov for å være i et fellesskap, evne til tettfølelsesmessig kontakt og til å kunne skille seg fra andre.

Barnet har evne til å inngå i et gjensidig forhold til andre, ved at partene både gir og tar i forhold til hverandre.

Barnet får støtte og hjelp til å utvikle sine evner og ressurser (sosialt, intellektuelt, språklig, motorisk).