Verdigrunnlag

Startgropa barnehage legger vekt på fire grunnverdier:

• Alle er like mye verdt – barn, foreldre og ansatte
• Alle følelser blir respektert – ingen følelser er feil
• Vi voksne tar ansvaret, og tillater barna å være barn
• Vi har primært fokus på prosessen og ikke på det ferdige resultatet

Barnehagen bygger på et grunnsyn, hvor likeverd, relasjon, utvikling og prosess skal være drivkraften i alt arbeid vi utfører 

LIKEVERD I RELASJONEN OG UTVIKLING I PROSESSEN


Et menneske er alltid i relasjon til andre. 


Alle mennesker er likeverdige. 


Utvikling er alltid mulig. 


Prosess er nøkkelen til utvikling. 


Barnehagen skal bygge på verdier og ikke metoder. Verdien av verdiene sees i handlingene, og vi vil derfor være oss bevisst at verdiformidlingen til barna først og fremst skjer gjennom det vi voksne gjør, og gjennom våre holdninger og følelsesmessige signaler. Det er ikke hva vi sier, men hva og hvordan vi gjør det, som teller – kvaliteten på samspillet/relasjonen vil derfor være i fokus.

I relasjonen mellom barn og voksne har vi voksne 100 % ansvar for relasjonens kvalitet. Både i de enkelte relasjoner og i barnegruppene som helhet har vi det prosessuelle ansvaret, det vil si ansvaret for tonen, atmosfæren og stemningen.