Vedtekter for Startgropa barnehage AS

Vedtekter er i henhold til barnehageloven § 7 I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder også avtalen om barnehageplass, samt vedtekter etter aksjeloven.

1.  Eierforhold
Startgropa barnehage AS er et aksjeselskap. Styret er virksomhetens øverste organ.
Barnehagen holder til i to forskjellige leide hus, i Munkefaret 12 og Blåbærstien 8, 1450 Nesoddtangen.
Barnehagen mottar kommunalt driftstilskudd. Foreldre som mottar kontantstøtte har selv plikt til å informere NAV om barnehagestart.
 
 
2.  Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen drives ut fra et nøytralt livssyn, men skal bygge på grunnleggende verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
 
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, fastsatt budsjett, barnehagens vedtekter og virksomhetsplan, samt årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  
 
 
3.  Leke- og oppholdsareal
Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal for barn over 3 år, og 5,3 m² for barn under 3 år.
 
 
4.  Åpningstid og ferie
Barnehageåret starter mandag i uke 31.
 
Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid. For å sikre at alle forlater barnehagen på en god og forsvarlig måte må foreldre, og eventuelt andre som henter, være i barnehagen senest kl. 16.45.
 
Dersom et barn hentes etter stengetid, belastes foreldrene de nødvendige utgiftene til overtid etter følgende satser: 
          
- første påbegynte time belastes med kr. 200,-
- utover 1 time belastes med kr. 150,- pr påbegynte halvtime.
 
Barnehagen har stengt alle helligdager, torsdag og fredag i skolens høstferie, i jula fra 23. – 31. desember, skolens vinterferie, påskeuka, inneklemt fredag etter Kr. Himmelfarts og uke 27 - 30.
 
I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Foreldre/foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.
 
 
5.  Styringsorganer
Barnehagens daglig leder er ansvarlig for den daglige driften.
 
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg jfr. lov om barnehager § 4 med forskrifter, heretter kalt SU.
 
Barnehagen skal også ha et foreldreråd som opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene
pkt. 1.
 
 
6.  Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.
 
a) SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens innhold,  virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til vedtektsendringer, driftsendringer og arealutnyttelse mv.
 
SU skal uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen.
 
Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.
 
b) SU skal ha 6 medlemmer, med 3 representanter fra foreldrene og 3 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
 
c) Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldrene og de ansatte).
 
d) SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
 
Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner det nødvendig.
 
Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.
 
 
7.  Foreldreråd
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
 
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
 
Foreldrerådet velger 3 foreldrerepresentanter til SU.
 
Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til vedtektsendinger, driftsendringer og arealutnyttelse mv.
 
Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.
 
Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.
 
 
8.  Fastsettelse av foreldrebetalingen
Styret fastsetter satsene for foreldrebetalingen i samsvar med statlige pålegg/føringer. Dette innebærer at betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 
Betalingen har forfall den 20. i hver måned
Det skal betales for plassen også under barnets fravær.
Det betales for 11 måneder av året. Juli er betalingsfri.
 
Søsken med barnehageplass i Nesodden kommune får automatisk søskenmoderasjon. Det kan søkes om inntektsgradert betaling og gratis kjernetid for 4- og 5 åringer etter regler gitt av Nesoddenkommune. Søknaden sendes direkte til Nesodden kommune.
 
Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister barnet omgående plassen.
 
Ved stengning av barnehagen grunnet sykefravær blant personalet, epidemier, arbeidskonflikter, bygningsskader og liknende gis redusert betaling etter 5 dager pr. barnehageår.
 
Foreldrebetaling i Startgropa barnehage er pr 1. august 2016 satt til 2 655 kroner per måned. Kostpenger kommer i tillegg. Kostpenger betales ikke for fraværsperioder over 4 uker. Det serveres et hovedmåltid til lunsj og i tillegg mellommåltider med grønt og knekkebrød. Barna må ha med seg et frukt til felles fruktstund hver dag.
 
 
9.  Årsplan
Årsplan for den pedagogiske driften utarbeides for et år av gangen. Årsplanen tilpasses de lokale forhold på grunnlag av ”Rammeplan for barnehagen”.
 
 
10.  Opptaksmyndighet
Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Ved hovedopptaket følges Nesodden kommunes retningslinjer for samordnet opptak.
 
 
11.  Opptakskrets og opptakskriterier
Barnehagens opptakskrets er barn i alderen 1-5 år bosatt i Nesodden kommune. For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier som nedenfor gjelder.
 
Barnehagen er åpen for barn fra 12 måneder. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelses- og hevingsadgang.
 
Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:
a)     Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd
b)     Oksval III sameie har prioritet til alle ledige plasser ved hovedopptaket i avdeling Blåbærstien. Dette forutsetter at søkeren har Startgropa barnehage AS som 1. prioritet.
c)     Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger / beholde ansatte i barnehagen.
d)     Søsken av barn som har plass i barnehagen.
e)     Barn, med foreldre, som har satt seg inn i Startgropas verdigrunnlag og pedagogiske praksis, og som spesifikt ønsker dette tilbudet.
f)     Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen.
 
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.
 
 
12.  Opptaksperiode, oppsigelse og heving
Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad via Nesodden kommune.
 
Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den dagen oppsigelsen kom frem til mottaker. Oppsigelse skal skje skriftlig.
 
Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. april til 31. mai løper ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.  
 
Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.
 
Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.
 
Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass og selskapsvedtektene.
 
 
13.  Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.
 
Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester. 
 
Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om
avgjørelsen.
 
14.  Dugnad
Det er en forutsetning at foreldre med barn i barnehagen deltar på dugnader/­arrange­menter som bestemmes av barnehagen.
 
Hver høst nedsettes det et dugnadsutvalg, som består av en forelder fra hver avdeling, en ansatt fra hvert hus og en fra barnehagens ledelse.
 
 
15.  Helse/sykdom
Alle barn som har fått plass i barnehagen må legge fram helseattest ved barnehagestart jfr. lov om barnehager § 25. Skjema utleveres ved tildeling av plass.
 
Hvis barnet har en nedsatt allmenntilstand og for eksempel ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på like linje med de andre barna, må barnet ikke leveres i barnehagen. Daglig leder avgjør om et barn på grunn av sykdom ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna og personalet.
 
 
16.  Internkontroll
Rutiner for internkontroll utarbeides, utføres og ivaretas med jevnlig kontroll av eier jfr. lov om barnehager § 15, og skal omfatte helse, miljø og sikkerhet.
Barnehagens internkontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.
 
 
17.  Politiattest
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest. Vikarer som jobber utover to uker i barnehagen eller som har en mulighet til å bygge opp et tillitsforhold til barna, skal også levere politiattest.
 
 
18.  Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i henhold til lov om barnehager § 21 - § 23 følge bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenester.
 
Dette innebærer at de ansatte i barnehagen, samarbeidsutvalgets medlemmer, samt evt. andre som arbeider med eller behandler saker regulert av barnehageloven, har taushetsplikt
 
Daglig leder har plikt til å melde begrunnet mistanke om barnemishandling/omsorgssvikt til sosialavdelingen og/eller kommunelegen.
 
 
19.  Vedtektenes varighet og vedtektsendringer
Vedtektene fastsettes av styret, og gjelder til de revideres som følger av drift og behov.Endring kan gjennomføres med alminnelig flertall i styret.
 
Endringer skal varsles skriftlig med minst to måneders frist før iverksettelse.
 
Alle vedtak om endringer skal sendes kommunen, som skal påse at disse er i samsvar med lov om barnehager.